RMIT Việt Nam

Lợi thế: Là trường có một bộ phận riêng biệt trong việc quản lý các chiến dịch Marketing. Thách thức: Chưa biết cách xử lý dữ liệu và đo lường hiệu quả của các chiến dịch. Dịch vụ triển khai: Training In House Module Google Analytics Tối ưu Google Analytics Giải pháp: Tập trung vào việc cài đặt công cụ và cách thức đo lường và xử lý kết quả chiến dịch. Kết […]

Training In-House: RMIT VietNam