Kết quả:

Số lượng like video: 2.300

Số lượng comment video: 323

Số lượng share bài viết: 898

Lượt xem video: 198.000