RMIT_POS_2COL

Lợi thế: Là trường có một bộ phận riêng biệt trong việc quản lý các chiến dịch Marketing.

Thách thức: Chưa biết cách xử lý dữ liệu và đo lường hiệu quả của các chiến dịch.

Dịch vụ triển khai:

  1. Training In House Module Google Analytics
  2. Tối ưu Google Analytics

Giải pháp: Tập trung vào việc cài đặt công cụ và cách thức đo lường và xử lý kết quả chiến dịch.

Kết quả đạt được: 4.9/5 là điểm đánh giá sau buổi training.