Nổi bật nhất ở Sài Gòn không phải Bitexco, mà là giao thông.Giao thông ở đây là tình trạng giao thông đó mà. Ai đã tới…

Người đăng: 1 phút Sài Gòn vào Thứ Hai, 2 Tháng 7, 2018