Đố các khanh đoạn thoại này nằm ở đâu trong cờ líp #HoangHauHoHuynh của Huỳnh Lập nè? Hãy như Hoàng Hậu, cần gì Grab nấy cho khoẻ nha các khanh.#Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay

Người đăng: Thăng Fly Comics vào Thứ Năm, 11 Tháng 10, 2018